Reklamácie


Reklamačný formulár online

Dokumenty v PDF:

Reklamačný formulár:  Otvoriť
Odstúpenie od zmluvy:  Otvoriť


REKLAMAČNÝ PORIADOK

VYDANÝ FIRMOU ING. Peter KUBÍK – ARMPEK, Brezová 1358/8059 52 Veľká Lomnica. IČO: 40 329 704

Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 v platnom znení.
 
ČL. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy Ing. Peter KUBÍK - ARMPEK, Brezová 1358/8059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40 329 704 (ďalej len predávajúci).

2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.
 
ČL. 2
PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE


Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať. 

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady. 

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar v skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade vedel, alebo ju sám spôsobil. 

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t. j. s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
ČL. 3
MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE


Reklamáciu uplatňuje kupujúci na mieste, kde tovar zakúpil. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doložiť: 
- identifikačné údaje kupujúceho 
- daňový doklad - faktúru alebo doklad z ERP, ktorým bol tovar zakúpený a na ktorom je 
jasne a viditeľne uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena, dátum a miesto nákupu 
- názov tovaru, príp. druh, veľkosť, farbu 
- cenu tovaru 
- presný popis závady na tovare, prípadne ako došlo k vade na tovare 
- reklamovaný tovar v stave, ako je uvedené v čl. 2. 

Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu „Reklamačný list“ s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, presný popis vady na reklamovanom tovare, pečiatka a podpis predávajúceho.

V prípade, že reklamáciu si kupujúci neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou spoločnosťou, resp. Slovenskou poštou, je povinný všetky údaje zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceh na vlastné náklady a riziko – poistenie balíka. Bez horeuvedených údajov nemôžeme prijať reklamáciu. Reklamácie zaslané na dobierku nemôžeme prijať.

Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu je povinný uplatniť do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená najneskôr do 30 dní.
 

ČL. 4
ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare prejavia počas trvania záručnej doby, nie však za vady: 
- ktoré kupujúci spôsobil sám, 
- o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, 
- na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 
- ktoré vznikli v záručnej dobe, v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
 
ČL. 5
ZÁRUČNÁ DOBA, LEHOTY PRE UPLATŇOVANIE REKLAMÁCIE


- Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe, ak na záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. 
- Pri predaji použitých vecí má kupujúci právo uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru, s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru predávajúci nezodpovedá. 
- Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru. 
- Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. 
- Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a bezodkladne, ihneď po zistení závady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená, a aby bolo možné správne určiť pôvod chyby. 
- Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie by dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. 
- O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho, ktorý je povinný si reklamovaný tovar prevziať. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar ihneď po oznámení, že jeho reklamácia je vybavená, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru a to aj bez oznámenia predávajúceho.

ČL. 6
11. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
- Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@armpek.sk .
- Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
- Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
- Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
- Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
- Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

- Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
- Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Reklamačný formulár online

Dokumenty v PDF:

Reklamačný formulár:  Otvoriť
Odstúpenie od zmluvy:  Otvoriť